DORADZTWO ZAWODOWE 2021/2022

Szkolne Kalendarium Działań na Rzecz Rozwoju Doradztwa Zawodowego
w Zespole Szkół Specjalnych w Busku -Zdroju

Lp.TERMINDziałania wybrane ze Świętokrzyskiego Kalendarium na Rzecz Rozwoju Systemu Doradztwa Zawodowego
 CAŁY ROK  Prace organizacyjne, konkursy,  współpraca z radą pedagogiczną w planowaniu i realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym, budowanie współpracy z rodzicami,  wykłady, warsztaty, wymiana doświadczeń i współpraca w ramach sieci współpracy doradców , prowadzenie zakładki „Doradztwo zawodowe” na stronie internetowej szkoły , realizacja lekcji doradztwa zawodowego w  klasach I – VI szkoły podstawowej                (zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień) oraz klasach VII-VIII szkoły podstawowej i klasach licealnych zgodnie z programem zajęć.
1.WRZESIEŃ 2021 Ginące zawody: np.: szewc, kominiarz.Diagnoza potrzeb środowiska.Organizacja pracy, w tym  opracowanie rocznego planu działań.Współpraca z Radą Pedagogiczną, włączenie do działań na rzecz doradztwa nauczycieli.Przygotowanie Szkolnego Kalendarium Działań;Zamieszczenie w zakładce „Doradztwo Zawodowe” – Szkolnego Kalendarium Działań.Koordynacja działań wszystkich nauczycieli na rzecz doradztwa zawodowego i przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i edukacyjnej. 
2.PAŹDZIERNIK 2021 Zawody humanistyczno – społeczne.Wymiana informacji i doświadczeń z kadrą pedagogiczną innych szkół z danego powiatu, służąca nawiązaniu ścisłej współpracy pomiędzy szkołami.Zawody ludzi pracujących dla dobra innych. Zawód nauczyciel.Gazetka szkolna ukazująca różne zawody humanistyczne, w tym nauczyciela.
3.LISTOPAD 2021 Zawody rzemieślnicze          i gastronomiczne.Zbieranie, aktualizacja i upowszechnianie informacji o zawodach, możliwościach kształcenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz rynku pracy w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.Wykonanie plakatu propagującego Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.
4.GRUDZIEŃ 2021 Handel i zarządzanie.Udział w wybranym konkursie, np.:  w Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym  „Mój zawód- moja przyszłość”.Wirtualny spacer po lokalnej firmie (PSB Mrówka).
5.STYCZEŃ -LUTY 2022 Zawody medyczne, techniczne i inżynieryjne.                            Udostępnianie informacji o szkołach ponadpodstawowych dla uczniów klas VII i VIII  w ramach doradztwa zawodowego.Rozmowy z pielęgniarką oddziałową i panią ordynator oddziału dziecięcego na temat specyfiki pracy w szpitalu.Zapoznanie z ofertą szkół ponadpodstawowych z powiatu buskiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na zawody techniczne.Od technika do inżyniera-wyszukiwanie w internecie etapów kształcenia w zawodach technicznych  oraz indywidualne planowanie kariery zawodowej przez uczniów.
6.MARZEC 2022 Zawody ekonomiczno-administracyjne (księgowa, kadrowa, ekonomista, bankowiec).Zapoznanie z ofertą edukacyjną szkół kształcących w zawodach ekonomiczno-administracyjnych, która jest dostępna w internecie.Zapoznanie uczniów (wszystkie klasy szkół podstawowych) z ofertą szkół ponadpodstawowych w powiecie buskim. Prezentacja ulotek, plakatów, informacji internetowych.Diagnoza predyspozycji zawodowych uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej, wykorzystanie informacji na temat kierunków kształcenia w buskich szkołach ponadpodstawowych do zaplanowania indywidualnej ścieżki edukacyjnej każdego z uczniów.
7.KWIECIEŃ 2022 Miesiąc z zawodami związanymi z rolnictwem, środowiskiem, ogrodnictwem, ekologią.Prezentacja oferty szkół wyższych pod kątem omawianych zawodów i rozmowy z uczniami klas przedmaturalnych ułatwiające wybór przyszłego zawodu.Wycieczki wirtualne po uczelniach.  
8.MAJ 2022 Czym jest portfolio zawodowe?Maj z portfolio zawodowym – np.; konkursy na najciekawsze portfolio zawodowe – szkoły podstawowe.
9.CZERWIEC 2022Podsumowanie działań.  
Skip to content